fbpx

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vietnes “www.citro.lv” uzturētājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 1 (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

DATU PĀRZINIS:

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Latvian Retail Management”, reģ. Nr.: LV40203185441, adrese Rīga, Katlakalna 9A, LV-1073, tālrunis: 25605580, tīmekļa vietne: www.lrm.lv, e- pasta adrese: info@lrm.lv.

IZMANTOŠANAS MĒRĶIS:

Personas datu pārzinis vietnē “www.citro.lv” veic personas datu:

  • e-pasts

apstrādi, kuri tiks izmantoti, lai analizētu statistiku, veiktu tirgus pētījumus un informētu personu, kura šos datus sniegusi, par īpašajiem piedāvājumiem un uzņēmuma jaunumiem.

APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS:

Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkti).

DATU APSTRĀDES TERMIŅŠ:

Dati vietnē “www.citro.lv” tiks uzglabāti līdz brīdim, kamēr datu pārzinis uzskatīs tos par nepieciešamiem biznesa mērķu sasniegšanai. Ja datu pārzinis lemj, ka dati vairs nav nepieciešami, tie tiek neatgriezeniski dzēsti no datu pārziņu pārvaldībā esošās datu bāzes. Dati, kuri netiek izmantoti paredzētajam mērķim ilgāk par 24 mēnešiem, tiek neatgriezeniski dzēsti no datu pārziņu pārvaldībā esošās datu bāzes. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, vai mainīt piešķirtās atļaujas no vietnes “www.citro.lv” datu bāzes, par to rakstiski informējot datu pārzini.

1 Vispārīgā datu aizsardzības regula